فرزاد فره وشی | سایر
13962
rtl,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-13962,theme-bridge,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.1,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

سایر

عنوان فیلمسالکارگردانتصویربردارتدوین‌گراصلاح رنگپخش شده درقالب
لبخند ماه۱۳۷۸-۱۳۷۹فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی------------------جشنوارهفیلم کوتاه
ای دوست۱۳۷۹فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی------------------جشنوارهفیلم کوتاه
ناجی۱۳۸۰فرزاد فره‌وشیبهرام صادقی مزیدیروح‌الله رضایی------------------جشنوارهفیلم کوتاه
در آبی باورها۱۳۸۰فرزاد فره‌وشیسید علی موسویروح‌الله رضایی------------------جشنوارهفیلم مستند
خیابان‌های شهر ما۱۳۸۰مرتضی ارکیانفرزاد فره‌وشیروح‌الله رضایی------------------جشنوارهفیلم مستند
------------------۱۳۸۰مرتضی ابراهیمیفرزاد فره‌وشیروح‌الله رضایی------------------جشنوارهفیلم کوتاه
------------------۱۳۸۰مرتضی ابراهیمیفرزاد فره‌وشیروح‌الله رضایی------------------جشنوارهفیلم کوتاه
نابودی مطلق۱۳۸۱فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیامیر آب‌نیکی------------------اکران خصوصیبلند داستانی
فرهاد از دیروز تا همیشه۱۳۸۲فرزاد فره‌وشی------------------فرزاد فره‌وشی------------------جشنوارهفیلم مستند
من تنهام۱۳۸۳فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی------------------جشنوارهفیلم کوتاه
پیر۱۳۸۳فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی------------------جشنوارهتله پوئم
شاید وقتی دیگر۱۳۸۳رامین رحیمیفرزاد فره‌وشی------------------------------------------------------فیلم کوتاه
انتخابات مجلس۱۳۸۵فرزاد فره‌وشیمحمدزمان رضاییفرزاد فره‌وشی------------------پخـــش شده در پایگاه انتخابات استان مرکزی و تهرانفیلم مستند
تعزیه۱۳۸۶فرزاد فره‌وشیخسرو کیوان‌مهر - کاظم شهبازی - فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیاکران خصوصیفیلم مستند
خطای تاریخ۱۳۸۶فرزاد فره‌وشی------------------فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیاکران خصوصیفیلم مستند
آنها که دوست دارند۱۳۸۷فرزاد فره‌وشیمحمدزمان رضاییفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیجشنواره و اکران خصوصیفیلم کوتاه
------------------۱۳۸۷حمید وطن‌پرست------------------فرزاد فره‌وشیجشنوارهفیلم کوتاه
روزنه‌ی آبی۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیسریال
حال ما خوب نیست۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستند
رقص دایره۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیسریال
دغدغه های مستند سازی پوران درخشنده۱۳۹۱کیوان کیانیرضا جلالیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه ی مستند سیمافیلم مستند
ائتلاف دروغین۱۳۹۲فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی - سهیل یوسفیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیاکران خصوصیفیلم مستند
پرنده‌ی آبی۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی - سجاد زارعفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستند
نامدار۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی - سجاد زارعفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستند
مرگ نقش۱۳۹۶فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستند
چهار فصل۱۳۹۶فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستند
صعود مقاومت پذیر آقای م ر حساس۱۳۹۶فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیتله تآتر
من حسن عظیمی هستم۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشی - سجاد زارعفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستند
ستاره‌های حیران۱۳۹۷فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستند
گزارش یک صدا۱۳۹۷فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیاکران خصوصیفیلم مستند
اینجا کن است اینجا کن نیست۱۳۹۷علی‌رضا غفاریحمید احمدی
فرزاد فره‌وشی
سیف‌الله صمدیحمید صدخسرویجشنوارهفیلم کوتاه
آقای مجری: من قناد هستم۱۳۹۷فرزاد فره‌وشیمهدی افشارفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیداستانی - مستند
بر پرویز و نازنین چه آمد۱۳۹۷فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیفیلم مستند
مثل هیچ‌کس نبود۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹فرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیفرزاد فره‌وشیشبکه‌ی نمایش خانگیسریال